กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

        โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 104 คน ผลการลงคะแนนเลือ […]

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

            โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยมี นางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และมีคณะครู ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย พิธีไหว้ถือเป็น […]

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2564

             โรงเรียนบ้านไทรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 25ุ64  โดยมีนางกาญจน์นิตสำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรและคณะครู ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะ […]

โรงเรียนนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

                     โรงเรียนบ้านไทรต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  โดยได้รับ โดยได้รับเกียรติจากท่าน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการการัณยภาส เพ็งพันธ์. ผู้อ […]

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในระบบ On site

                      โรงเรียนบ้านไทรเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  โดยจัดการเรียนการสอนในระบบ on site  โดยมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด  2019  โดยมีการกำหนดให้นักเรียนเ […]

กิจกรรมชุมชนร่วมใจ Big clearning day

              โรงเรียนบ้านไทรขอขอบพระคุณ ชุมชนชาวบ้านตำบลบ้านไทร ที่ร่วมเสียสละแรงกาย แรงใจ ทุนทรัพย์ เพื่อร่วมในกิจกรรม big cleaning day โดยโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนอย่างดี ในการร่วมใจการพัฒน […]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

           โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเ […]

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

                  โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไทร ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธ […]

พิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

            โรงเรียนบ้านไทร  จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ของโรงเรียน โดยมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี โรงเรียนไ […]

ประเมินผลการพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านไทร

             รับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  นำโดยท่านฉลาด สายโยธา  รองผู้อำนวยการสำนักงาน […]

ทดสอบระดับชาติ National Test (NT). นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

           โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมทดสอบระดับชาติ National Test (NT) โดยมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรเป็นประธานศูนย์สอบ และได้รับเกียรติจากครูโรงเรียนวันเจริญให้เกียรติมาเป็นคณะกรรม […]

ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.1-6

         โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทร ให้ความกรุณามาตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน พร้อม […]

ทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1

                   โรงเรัียนบ้านไทรเป็นศูนย์สอบการจัดการทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถ […]

โรงเรียนรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่ายการศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                โรงเรียนรับการประเมินห้องเรียนคุรภาพในระดับเครือข่ายการศึกษาและระดับเขตพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายภัทรพล ติราวรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพุก ประธานคณะกรรมการ  และคณะกรรมการประเม […]

ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่ายการศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา

          ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่ายการศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่านกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานการประชุม ชมภ […]