ชุมชน ตำบลบ้านไทร ร่วมพัฒนาสถานที่ภายในโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านไทรร่วมกับชุมชน บ้านไทร บ้านหนองทนง บ้านตังกอ ร่วมมือพัฒนาสถานที่ โดยนำสมาชิกในชุมชนมาร่วมกันถางป่าหลังโรงเรียน ตัดหญ้า พัฒนาความสะอาดภายในโรงเรียน ทั้งนั้เพื่อป้องกันโรคภยที่อาจจะ […]

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563

     เมื่อวันที่ 10  กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  โดยมีท่านอุดม ตุนประโคน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุ […]

โรงเรียนดำเนินการตามโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการตามโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง ในด้านการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในวิถีชีวิตของนักเรียน ทั้งน […]

โรงเรียนจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแบบมีเงื่อนไข จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

         ตามที่โรงเรียนได้รับหนังสือราชการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาได้รับแจ้งจากสำนักกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โรงเรียนจึงได้ดำเนินกา […]

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมพิธีส่งมอบบ้านคืนความสุขให้ลูกสพฐ

      นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรร่วมพิธีมอบบ้าน “คืนความสุขให้ลูกสพฐ.” โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ได้จัดสรรบ้านให้นักเรียนที่มีฐานะยากจ […]

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 99 คน ผลการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ท […]

หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

       โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี่มีนักเรียนลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 3 พรรค และหาเสียงเลื […]

โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรพ่นยากันยุงเพื่อป้องกันยุงลาย

    โรงเรียนบ้านไทร ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการพ่นยาเพื่อป้องกันยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน โรงเรียนได้ทำการฉีดพ่นในบริเวณห้องเรียนทุกห้ […]

วิธีการมอบธงเขียว รักษาความสะอาดดีเด่น

   โรงเรียนบ้านไทรแจกพิธีมอบธงเขียว สำหรับห้องเรียนที่ผ่านการประเมินบริเวณจุดที่รับผิดชอบพี่มีความสะอาดดีเด่น ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เป็นประธานในพ […]

พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลการประกวดแข่งขันทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

      โรงเรียนบ้านไทรจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการแข่งขันชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2  ในการประกวดแข่งขันทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา 2563  […]

โรงเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสา

โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมจิตอาสา ภายในโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ชมภาพกิจกรรม

ประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ชี้แจงข้อมูลข้อราชการจากการประชุม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  ชมภาพกิจกรรม

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) ครั้งที่ 3

    โรงเรียนรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVI-19) ครั้งที่ 3 และประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะก […]

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ปี 2563

     โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา โดยคณะบุคลากรของโรงเรียนแนะนำนักเรียนไปร่วมถวายจตุปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง และจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด โดยนักเรียนโ […]

โรงเรียนบ้านไทร เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

               โรงเรียนบ้านไทรเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีมาตรการในการคัดกรองนักเรียนจากประตูโรงเรียนตั้งแต่การตรวจวัดไข้การคัดกรองเบื้องต้น และมีจุดสำหรับทำความสะอาดมือ มีเจลแอลกอฮอล […]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 กำหนดจัดการประชุมชี้แจงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และรับรางวัล การสอบ NT,RT, Onet

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 กำหนดจัดการประชุมชี้แจงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2563 นั้น เพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจผู้บริหารและครูผ […]

โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 การนี้นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบนโยบาย โดยมีมาตรการในการควบคุมป้องกัน โรค […]

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) ครั้งที่2

โรงเรียนบ้านไทรรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) ครั้งที่2 และประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการจากส […]