พิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2562-256363

  โรงเรียนบ้านไทร  จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ของโรงเรียน โดยมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี […]

โรงเรียนบ้านไทร รับนิเทศการอ่าน ไทย อังกฤษ

                    โรงเรียนบ้านไทรรับการนิเทศการอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 โรงเรียนได้รับเกียรติจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มา […]

โรงเรียนบ้านไทรจัดพิธีมอบรางวัลธงสีทอง จุดรับผิดชอบทำความสะอาดดีเด่นประจำเดือนกันยายน 2563

          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีมอบรางวัลธงสีทอง สำหรับนักเรียนแต่ละสายชั้นที่ได้รับรางวัลอันดับที่  1-3  อันดับแรกที่มีความรับผิดชอบในด้านการพัฒนาโรงเรียนตามบริเวณจุดท […]

โรงเรียนบ้านไทร ร่วมทำบุญออกพรรษา ณ วัดป่าไทรทอง

                โรงเรียนบ้านไทร นำนักเรียนร่วมทำบุญออกพรรษา ณ วัดป่าไทรทอง โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นำนักเรียนถวายข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย ร่วมถวายแด่พระสงฆ์ วัดป่าไทรทอง  ชมภาพกิจกรรม วันออกพรรษา หรื […]

โรงเรียนรับรางวัล IQA Aword ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก

        โรงเรียนรับรางวัล IQA Aword ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก พิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางนางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยนายศักดิ์ชั […]

ให้ความรู้นักเรียนตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน

              ด้วยโรงเรียนบ้านไทรจัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายเหิน จุไร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้รับความอนุเคาระห์ว […]

ประเมินการบริหารราชการ โรงเรียนบ้านไทร

         โรงเรียนบ้านไทร รับการติดตามการบริหารจัดการการบริหารราชการ โดยมีคณะกรรมการติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 นำโดย นายมิตรชัย สุชาติสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม […]

ชุมชน ตำบลบ้านไทร ร่วมพัฒนาสถานที่ภายในโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านไทรร่วมกับชุมชน บ้านไทร บ้านหนองทนง บ้านตังกอ ร่วมมือพัฒนาสถานที่ โดยนำสมาชิกในชุมชนมาร่วมกันถางป่าหลังโรงเรียน ตัดหญ้า พัฒนาความสะอาดภายในโรงเรียน ทั้งนั้เพื่อป้องกันโรคภยที่อาจจะ […]

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563

     เมื่อวันที่ 10  กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  โดยมีท่านอุดม ตุนประโคน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุ […]

โรงเรียนดำเนินการตามโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการตามโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง ในด้านการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในวิถีชีวิตของนักเรียน ทั้งน […]

โรงเรียนจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแบบมีเงื่อนไข จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

         ตามที่โรงเรียนได้รับหนังสือราชการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาได้รับแจ้งจากสำนักกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โรงเรียนจึงได้ดำเนินกา […]

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมพิธีส่งมอบบ้านคืนความสุขให้ลูกสพฐ

      นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรร่วมพิธีมอบบ้าน “คืนความสุขให้ลูกสพฐ.” โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ได้จัดสรรบ้านให้นักเรียนที่มีฐานะยากจ […]

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 99 คน ผลการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ท […]

หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

       โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี่มีนักเรียนลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 3 พรรค และหาเสียงเลื […]

โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรพ่นยากันยุงเพื่อป้องกันยุงลาย

    โรงเรียนบ้านไทร ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการพ่นยาเพื่อป้องกันยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน โรงเรียนได้ทำการฉีดพ่นในบริเวณห้องเรียนทุกห้ […]

วิธีการมอบธงเขียว รักษาความสะอาดดีเด่น

   โรงเรียนบ้านไทรแจกพิธีมอบธงเขียว สำหรับห้องเรียนที่ผ่านการประเมินบริเวณจุดที่รับผิดชอบพี่มีความสะอาดดีเด่น ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เป็นประธานในพ […]

พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลการประกวดแข่งขันทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

      โรงเรียนบ้านไทรจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการแข่งขันชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2  ในการประกวดแข่งขันทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา 2563  […]

โรงเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสา

โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมจิตอาสา ภายในโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ชมภาพกิจกรรม

ประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ชี้แจงข้อมูลข้อราชการจากการประชุม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  ชมภาพกิจกรรม