กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ปี 2563

     โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา โดยคณะบุคลากรของโรงเรียนแนะนำนักเรียนไปร่วมถวายจตุปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง และจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด โดยนักเรียนโ […]

โรงเรียนบ้านไทร เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

               โรงเรียนบ้านไทรเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีมาตรการในการคัดกรองนักเรียนจากประตูโรงเรียนตั้งแต่การตรวจวัดไข้การคัดกรองเบื้องต้น และมีจุดสำหรับทำความสะอาดมือ มีเจลแอลกอฮอล […]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 กำหนดจัดการประชุมชี้แจงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และรับรางวัล การสอบ NT,RT, Onet

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 กำหนดจัดการประชุมชี้แจงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2563 นั้น เพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจผู้บริหารและครูผ […]

โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 การนี้นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบนโยบาย โดยมีมาตรการในการควบคุมป้องกัน โรค […]

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) ครั้งที่2

โรงเรียนบ้านไทรรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) ครั้งที่2 และประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการจากส […]

โรงเรียนบ้านไทรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

       โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  โดยมีท่านอุดม ตุนประโคน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณามาตรการก […]

คณะครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ร่วมส่งตัวครูย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านไทร

           คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) นำโดยนายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู รวมส่งตัวครูเรวัฒ โสดาพรหม เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติรา […]

ประชุมคณะบุคลากร เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ DLTV ในสัปดาห์ที่ 3

  โรงเรียนบ้านไทร ประชุมคณะบุคลากร เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ DLTV ในสัปดาห์ที่ 3 โดยมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เป็นประธานในที่ประชุม การ […]

นักเรียนรับทุนเสมอภาค ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพิ่มเติม

  ตามที่โรงเรียนได้รับหนังสือราชการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาได้รับแจ้งจากสำนักกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้ […]

โรงเรียนบ้านไทร ประชุมคณะบุคลากร เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ DLTV ในสัปดาห์ที่สอง และเตรียมงานสัปดาห์ที่สาม

           โรงเรียนบ้านไทร ประชุมคณะบุคลากร เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ DLTV ในสัปดาห์ที่สอง โดยมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เป็นประธานในที่ประชุ […]

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 2-3

โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ สัปดาห์ที่ 2-3 ทางช่องทางต่างๆโดยมีคณะคุณครูออกพบปะนักเรียน ผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจและช่วยเหลือนักเรียน ในกรณีที่เรียนแล้วยังไม่เข้าใจ รวมทั้งรับ-ส่ง […]

นักเรียนรับทุนเสมอภาค ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

        ตามที่โรงเรียนได้รับหนังสือราชการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาได้รับแจ้งจากสำนักกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าในสถานการณ์แพร่ระบาดข […]

โรงเรียนบ้านไทร ประชุมคณะบุคลากร เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ DLTV ในสัปดาห์แรก 

โรงเรียนบ้านไทร ประชุมคณะบุคลากร เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ DLTV ในสัปดาห์แรก โดยมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมดัง […]

โรงเรียนบ้านไทร ดูแลช่วยเหลือ ติดตามการรับชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ DLTV

       โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเริ่มทำการเรียนการสอนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยในวันนี้มีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า […]

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

       เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ขอความร่วมมือกับกระทรวง ICT  เพื่อขอช่องทางช่องสัญญาณการถ่ายทอดระบบการเรียนการสอนการเรียนการสอนออนไลน์ และมีกำหนดช่องต่างๆทั้งหมด 17 ช่องเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ […]

รวบรวมลิ้งค์ องค์กรที่ใจดีแจกแหล่งเรียนรู้ ที่ดีงามสำหรับเด็กๆและพ่อแม่

รวบรวมลิ้งค์ องค์กรที่ใจดี แจกแหล่งเรียนรู้ที่ดีงามสำหรับเด็กๆและพ่อแม่ ได้ใช้งานในช่วงนี้ 1. NASA ได้เปิด STEM @ Home ให้เด็กและผู้ใหญ่ได้ทำ Workshop ที่สามารถทำเองได้อยู่บ้านเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับดา […]