คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอำนาจ วิชยานุวัติ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 นายสนิท แย้มเกษร
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
CIO สพฐ.

คณะผู้บริหารระดับสูงศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

นางวิมลมาลย์ รินไธสง

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

 

 

 

 

คณะผู้บริหารระดับสูงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นางภานิชา อินทร์ช้าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นายฉลาด สาโยธา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นายพิชิต หอมหวล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 141 total views,  1 views today

Total Page Visits: 94 - Today Page Visits: 1