นักเรียนรับทุนเสมอภาค ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

        ตามที่โรงเรียนได้รับหนังสือราชการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาได้รับแจ้งจากสำนักกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าในสถานการณ์แพร่ระบาดข […]

โรงเรียนบ้านไทร ประชุมคณะบุคลากร เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ DLTV ในสัปดาห์แรก 

โรงเรียนบ้านไทร ประชุมคณะบุคลากร เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ DLTV ในสัปดาห์แรก โดยมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมดัง […]

โรงเรียนบ้านไทร ดูแลช่วยเหลือ ติดตามการรับชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ DLTV

       โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเริ่มทำการเรียนการสอนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยในวันนี้มีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า […]

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

       เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ขอความร่วมมือกับกระทรวง ICT  เพื่อขอช่องทางช่องสัญญาณการถ่ายทอดระบบการเรียนการสอนการเรียนการสอนออนไลน์ และมีกำหนดช่องต่างๆทั้งหมด 17 ช่องเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ […]

รวบรวมลิ้งค์ องค์กรที่ใจดีแจกแหล่งเรียนรู้ ที่ดีงามสำหรับเด็กๆและพ่อแม่

รวบรวมลิ้งค์ องค์กรที่ใจดี แจกแหล่งเรียนรู้ที่ดีงามสำหรับเด็กๆและพ่อแม่ ได้ใช้งานในช่วงนี้ 1. NASA ได้เปิด STEM @ Home ให้เด็กและผู้ใหญ่ได้ทำ Workshop ที่สามารถทำเองได้อยู่บ้านเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับดา […]

ประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และแจกเอกสารใบงานนักเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์

       โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในการนี้นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบนโยบายและมอบหมายให้ครูประจำชั้นดำเนินการประช […]

ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 มานิเทศและติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  โรงเรียน โรงเรียนต้อนรับศึกษานิเทศก์เฉลิมชัย ถึงดี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  มาให้การนิเทศและติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมจัดก […]

ประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อม การเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

            โรงเรียนจัดประชุมคณะครูของโรงเรียนบ้านไทรด้วยเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในระบบ DLTV และการเรียนการสอนออนไลน์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู […]