ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

       เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ขอความร่วมมือกับกระทรวง ICT  เพื่อขอช่องทางช่องสัญญาณการถ่ายทอดระบบการเรียนการสอนการเรียนการสอนออนไลน์ และมีกำหนดช่องต่างๆทั้งหมด 17 ช่องเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ […]