สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 กำหนดจัดการประชุมชี้แจงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และรับรางวัล การสอบ NT,RT, Onet

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 กำหนดจัดการประชุมชี้แจงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2563 นั้น เพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจผู้บริหารและครูผ […]

โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 การนี้นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบนโยบาย โดยมีมาตรการในการควบคุมป้องกัน โรค […]

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) ครั้งที่2

โรงเรียนบ้านไทรรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) ครั้งที่2 และประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการจากส […]

โรงเรียนบ้านไทรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

       โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  โดยมีท่านอุดม ตุนประโคน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณามาตรการก […]

คณะครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ร่วมส่งตัวครูย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านไทร

           คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) นำโดยนายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู รวมส่งตัวครูเรวัฒ โสดาพรหม เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติรา […]

ประชุมคณะบุคลากร เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ DLTV ในสัปดาห์ที่ 3

  โรงเรียนบ้านไทร ประชุมคณะบุคลากร เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ DLTV ในสัปดาห์ที่ 3 โดยมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เป็นประธานในที่ประชุม การ […]

นักเรียนรับทุนเสมอภาค ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพิ่มเติม

  ตามที่โรงเรียนได้รับหนังสือราชการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาได้รับแจ้งจากสำนักกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้ […]

โรงเรียนบ้านไทร ประชุมคณะบุคลากร เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ DLTV ในสัปดาห์ที่สอง และเตรียมงานสัปดาห์ที่สาม

           โรงเรียนบ้านไทร ประชุมคณะบุคลากร เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ DLTV ในสัปดาห์ที่สอง โดยมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เป็นประธานในที่ประชุ […]

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 2-3

โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ สัปดาห์ที่ 2-3 ทางช่องทางต่างๆโดยมีคณะคุณครูออกพบปะนักเรียน ผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจและช่วยเหลือนักเรียน ในกรณีที่เรียนแล้วยังไม่เข้าใจ รวมทั้งรับ-ส่ง […]