การนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) ครั้งที่2

โรงเรียนบ้านไทรรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) ครั้งที่2 และประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการจากส […]