โรงเรียนบ้านไทรเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีมาตรการในการคัดกรองนักเรียนจากประตูโรงเรียนตั้งแต่การตรวจวัดไข้การคัดกรองเบื้องต้น และมีจุดสำหรับทำความสะอาดมือ มีเจลแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนมีการจัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการนี้มีนายศักดิ์ ชัยเลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร และคณะครูของโรงเรียน มาต้อนรับนักเรียนที่ประตูโรงเรียน พร้อมกันนั้นผู้อำนวยการโรงเรียน ยังกล่าวต้อนรับนักเรียนหน้าเสาธง ในโอกาสเดียวกันยังได้มีการแนะนำคุณครูท่านใหม่ให้กับนักเรียนได้รู้จักบริเวณหน้าเสาธง นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากคณะผู้นำหมู่บ้านได้มอบหมาย อสม. มาอำนวยความสะดวกและให้บริการในการตรวจวัดไข้ด้วย  การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านไทรได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 2019)  และได้เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในระบบปกติ หน่วยนักเรียนมาเรียนเต็มทุกสายชั้น มีการจัดห้องเรียนให้เว้นระยะห่างทางสังคม การมอบหมายให้นักเรียนนำอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวมาเองและให้นำกลับไปล้างที่บ้าน เพื่อป้องกันและลดพื้นที่ใช้งานร่วมกันให้มากที่สุดตามมาตรการของโรงเรียน  ชมภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 99 - Today Page Visits: 2

ใส่ความเห็น