Big Cleaning ป้องกัน Covid-19 รอบ 2

                โรงเรียนบ้านไทร ดำเนินการBig Cleaning บริเวณโรงเรียนและจุดที่ใช้งานร่วมกันของนักเรียนและบุคลากรเพื่อป้องกัน Covid-19 รอบ 2 เนื่องจากโรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การเฝ้ […]