โรงเรียนบ้านไทรนำนักเรียนตั้งแต่ระดับปชั้นปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ถวายข้างสารอาหารแห้ง ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ณ วัดป่าไทรทอง  โดยในโอกาสนี้ทางวัดป่าไทรทองได้จัดพิธีฉลองครอบรอบ 3 ปี พระพุทธชยันตีไพรีพินาศ ศาสดาจารย์ วัดป่าไทรทองอย่างยิ่งใหญ๋ โดยทางโรงเรียนได้ร่วมนำนักเรียนมาเตรียมความพร้อมก่อนหน้านี้เพื่อเป็นการพัฒนาจิตอาสาของนักเรียนในโรงเรียนด้วย ชมภาพกิจกรรม

วันมาฆะบูชา

     ความหมาย
วันมาฆบูชาหมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์

     ความสำคัญ
วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูปมาเฝ้า พระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา ๖และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส

Total Page Visits: 150 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น