โรงเรัียนบ้านไทรเป็นศูนย์สอบการจัดการทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนางกาญจนน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานศูนย์สอบ และได้รับเกียรติจากกรรมการจากโรงเรียนบ้านทำนบ ร่วมทดสอบนักเรียนดังกล่าวด้วยคณะกรรมการ การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน และต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ชมภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 85 - Today Page Visits: 4

ใส่ความเห็น