ผลการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านไทร
     จากการพัฒนาการศึกษาพร้อมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านไทร ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนามากขึ้นและบุคลากรภายในโรงเรียน

ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

รางวัลครูผู้สอน        
     รายชื่อครูผู้สอนที่มีผลสอบ RT,NT และ ONet อยู่ในลำดับที่ 1 3

 

 1.       ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนผลสอบเฉลี่ย 85.76  

          นางอาภารัตน์ สระแก้ว        ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

2.       ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนแห่งชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3คะแนนผลสอบเฉลี่ย 58.94      

          นางวรินดา ทองศรีสุข         ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

3.       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONet)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คะแนนผลสอบเฉลี่ย 51.25  

       

          นายอิสรา บุญญาธิพิทักษ์               ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

          นางสาวอารดา บุญญาธิพิทักษ์         ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

          นางสาววรางคณา สมพัว                ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

           

รายชื่อครูผู้สอน ที่สอนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ของการทดสอบ RT และ NT

1.      การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1

                    นางอาภารัตน์ สระแก้ว

 

สรุปผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2563

                    ระดับปฐมวัย              นางสาวจริญญา วงค์เมือง ผลการประเมินระดับ ดีเยี่ยม

                    ระดับประถมศึกษา       

1.       นางอาภารัตน์ สระแก้ว    ผลการประเมินระดับ ดีเยี่ยม       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

2.       นางสาววรางคณา สมพัว  ผลการประเมินระดับ ดีเยี่ยม       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

 

สรุปผลการประเมินคลิปการสอน ปีการศึกษา 2563

                   นายเรวัฒ โสดาพรหม   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

Total Page Visits: 1501 - Today Page Visits: 2

ใส่ความเห็น