กิจกรรมชุมชนร่วมใจ Big clearning day

              โรงเรียนบ้านไทรขอขอบพระคุณ ชุมชนชาวบ้านตำบลบ้านไทร ที่ร่วมเสียสละแรงกาย แรงใจ ทุนทรัพย์ เพื่อร่วมในกิจกรรม big cleaning day โดยโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนอย่างดี ในการร่วมใจการพัฒน […]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

           โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเ […]

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

                  โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไทร ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธ […]

พิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

            โรงเรียนบ้านไทร  จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ของโรงเรียน โดยมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี โรงเรียนไ […]

ประเมินผลการพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านไทร

             รับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  นำโดยท่านฉลาด สายโยธา  รองผู้อำนวยการสำนักงาน […]

ทดสอบระดับชาติ National Test (NT). นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

           โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมทดสอบระดับชาติ National Test (NT) โดยมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรเป็นประธานศูนย์สอบ และได้รับเกียรติจากครูโรงเรียนวันเจริญให้เกียรติมาเป็นคณะกรรม […]

ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.1-6

         โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทร ให้ความกรุณามาตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน พร้อม […]

ทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1

                   โรงเรัียนบ้านไทรเป็นศูนย์สอบการจัดการทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถ […]

โรงเรียนรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่ายการศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                โรงเรียนรับการประเมินห้องเรียนคุรภาพในระดับเครือข่ายการศึกษาและระดับเขตพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายภัทรพล ติราวรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพุก ประธานคณะกรรมการ  และคณะกรรมการประเม […]

ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่ายการศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา

          ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่ายการศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่านกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานการประชุม ชมภ […]

โรงเรียนบ้านไทรขอแสดงความยินดีกับครูวรินดา ทองศรีสุข ครูอิสรา บุญญาธิพิทักษ์

      โรงเรียนบ้านไทรขอแสดงความยินดีกับครูวรินดา ทองศรีสุข และครูอิสรา บุญญาธิพิทักษ์ ได้รับรางวัลครูดีศรีปราสาท   เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2564  รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร […]

โรงเรียนบ้านไทร ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ทำบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ณ วัดป่าไทรทอง

         โรงเรียนบ้านไทรนำนักเรียนตั้งแต่ระดับปชั้นปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ถวายข้างสารอาหารแห้ง ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ณ วัดป่าไทรทอง  โดยในโอกาสนี้ทางวัดป่าไทรทอ […]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดป่าไทรทอง

           โรงเรียนบ้านไทร นำลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในการร่วมพัฒนาวัดป่าไทรทอง  โดยให้นักเรียนร่วมผสมดินเพื่อการปลูกดอกไม้ภายใต้โครงการทำอุโมงค์ดอกไม้เ […]

มอบเกียรติบัตรผลสอบ RT ดีเด่น 100 คะแนนเต็ม

      โรงเรียนบ้านไทรจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการสอบ RT ดีเด่น 100 คะแนนเต็ม ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่เด็กหญิงสุนิตา กมลเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน […]

Big Cleaning ป้องกัน Covid-19 รอบ 2

                โรงเรียนบ้านไทร ดำเนินการBig Cleaning บริเวณโรงเรียนและจุดที่ใช้งานร่วมกันของนักเรียนและบุคลากรเพื่อป้องกัน Covid-19 รอบ 2 เนื่องจากโรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การเฝ้ […]

ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

            โรงเรียนบ้านไทร ขอส่งความสุขท่านผู้มีเกียรติ และท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเนื่องในโอกาสวาระดถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านได้มีความส […]

ประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูวรางคณา สมพัว

            โรงเรียนจัดกิจกรรมการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูวรางคณา สมพัว โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการร่วมประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประกอบด้วย นายอุดม ตุนประโคน  […]