ประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และแจกเอกสารใบงานนักเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์

       โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในการนี้นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบนโยบายและมอบหมายให้ครูประจำชั้นดำเนินการประช […]

ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 มานิเทศและติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  โรงเรียน โรงเรียนต้อนรับศึกษานิเทศก์เฉลิมชัย ถึงดี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  มาให้การนิเทศและติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมจัดก […]

ประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อม การเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

            โรงเรียนจัดประชุมคณะครูของโรงเรียนบ้านไทรด้วยเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในระบบ DLTV และการเรียนการสอนออนไลน์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู […]