การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายการศึกษาปราสาท4 ตาเบากันตวจไทร

     โรงเรียนบ้านไทร ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่ายการศึกษา จัดโดยเครือข่ายการศึกษาปราสาท 4 ตาเบากันตวจไทร   ในการนี้ โรงเรียนบ้านไทร นำนักเรียนจำนวน 112 คน จาก 41 รายการ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการดังกล่าว ด้วยปีการศึกษานี้ เครือข่ายปราสาท 4 ได้จัดการแข่งขันที่โรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งนี้และได้เป็นตัวแทนเครือข่ายการศึกษา เพื่อแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต้อไป จำนวน 13 รายการ               ทั้งนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุน จากนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เครือข่ายการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครูทุกท่าน เป็นอย่างดียิ่ง ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่ รายการการแข่งขันที่ได้เป็นตัวแทนเครือข่ายการศึกษาปราสาท 4 จำนวน 13 รายการ สรุปรายการที่ได้เป็นตัวแทน เครือข่ายการศึกษาปราสาท 4  ที่ กิจกรรม ประเภท ที่ ชื่อ – สกุล  นักเรียน ที่ ชื่อ – สกุล  ครูผู้สอน หมายเหตุ 1 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖ เดี่ยว/ครู ๑ คน 1 เด็กหญิงธัญญารัตน์ กิตินุวัฒน์ 1 นางสาวจริญญา วงค์เมือง ที่ 1 ทอง 2 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.๑-ป.๖ ทีม ๒ คน/ครู ๒ คน 1 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ยืนยาว 1 นางสาววรางคณา  สมพัว ที่ 1 ทอง 2 เด็กหญิงวนิดา  สังข์ลาย 2 นางสาวลภัสรดา บุญเรืองชวกร 3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๔-ป.๖ ทีม ๓ คน/ครู ๒ คน 1 ด.ญ ชนิดาภา ยิ่งเสมอ 1 นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวย ที่ 1 ทอง 2 ด.ญ นันท์นภัส สงวนดี 2 นางสาวลภัสรดา บุญเรืองชวกร 3 ด.ญ เขมิกา เจนรอบ     4 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.๑-ป.๖ ทีม ๒ คน/ครู ๒ คน 1 ด.ญ ชนิดาภา ยิ่งเสมอ 1 นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวย ที่ 1 ทอง 2 ด.ญ เขมิกา เจนรอบ 2 นางสาวเพ็ญนภา ยิ่งใจกล้า 5 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.๑-ป.๖ ทีม ๕ คน/ครู ๒ คน 1 เด็กหญิงธนัชชา ขอชนะ 1 นายเรวัฒ โสดาพรหม ที่ 1 ทอง 2 เด็กหญิงณัฐณิชา หาญธงชัย 2 นายวิสันต์ พิมบุตร 3 เด็กหญิงปภัสสร พลมีศักดิ์     4 เด็กหญิงกัญญารัตน์ หมั่นดี     5 เด็กหญิงปาริชาติ […]

กิจกรรมโครงการฟันใสยิ้มสวย และวันวิทยาศาสตร์ ปี 2566

โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมโครงการฟันใส ยิ้มสวย เพื่อมอบความรู้ให้นักเรียนในการรดูแลฟัน ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยได้รับเกียรติจาก นายเหิน จุไรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้มีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับด้วย กิจกรรมภายในงานมีการอบรมให้ความรู้โดยมีวิทยากรจากกองทุนประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร มาให้ความรู้กับนักเรียน ภายในงานเดียวกันยังมีการดำเนินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อบูรณาการให้ความรู้ความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ด้วย ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา

โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา โดยมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เป็นประธานใจพิธี โดยมีกิจกรรม กล่าวคำถวายพระพรฃัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรโดยคณะครู บุคลากร ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

       โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางอาภารัตน์ สระแก้ว  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานใจพิธี โดยมีกิจกรรม กล่าวคำถวายพระพรฃัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรโดยคณะครู บุคลากร ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2566

          โรงเรียนบ้านไทรจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากท่านอรุณี วิโรจรัตน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนางกาญจน์นิต สำเภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบโรงเรียนให้การสนับสุนน อย่างดี ในการจัดการแข่งขันกีฬาสีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายหลัง และเสริมสร้างความสามัคคี จากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างดี เบอร์ในครั้งนี้มีการจัดกีฬาชุมชนสานสัมพันธ์ด้วยการสอนชนิดกีฬาคือสวมกางเกงไม่ใช้มือและชักกะเย่อ ชมภาพกิจกรรม.

กิจกรรมจิตอาสา และรับทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี วัดป่าไทรทอง

โรงเรียนบ้านไทรร่วมกิจกรรมจิตอาสา และรับทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี วัดป่าไทรทอง จำนวน 7 ทุน และนำนักเรียนดังกล้าวร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วย    

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย

โรงเรียนบ้านไทร นำผู้กับกับลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารี ร่วมพิธี  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทยนำโดยนางกาญจน์นิตย์ สำเภา ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนบ้านไทร นำคณะผู็บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน 2 นาย ลูกเสือเนตรนารีจำนวน 32 ราย ร่วมพิธีดังกล่าว ในการนี้โรงเรียนยังร่วมแสดงความยินดีกับนางกาญจน์นิต สำเภา ครูเรวัฒ โสดาพรหม ครูวรางคณา สมพัว เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นในครั้งนี้ด้วย ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านไทร นำโดยนางกาญจนน์นิต สำเภาผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับทราบข้อมูลด้านครอบครัวของนักเรียนอย่างละเอียด ทั้งนั้เพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียน มาจัดทำจัดทำระบบสารสนเทศนักเรียน รวมทั้งดำเนินกิจกรรมดูแลช้วยเหลือนักเรียนด้านอื่นๆด้วย ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566   การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการโดยมีกิจกรรมในงานดังต่อไปนี้ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนจัดให้มีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชนโดยให้ความรู้นักเรียนและชุมชนให้ตระหนักถึงภัยอันตรายจากยาเสพติดและมีการจัดกิจกรรมแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการเผายาเสพติดและแสดงเจตจำนงในการไม่ใช้ยาเสพติดทุกประเภท กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ กิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันวิชาการการวาดภาพระบายสี ประกวดคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 การวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 การเขียนคำขวัญกลอนสดุดีสุนทรภู่ การประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เป็นประธานในพิธี โดยมีนางอาภารัตน์ สระแก้วหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านไทรกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง ในการร่วมแต่งกายเลียนแบบตัวละครเพื่อกระตุ้นความสนใจในด้านวรรณคดีไทยให้กับนักเรียนด้วย  ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู ผู้สั่งสอนสรรพวิชาต่างๆ รวมทั้งได้แสดงความมุทิตาคารวะแก่ครูผู้สอนและเป็นการมอบตัวเป็นศิษย์ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของไทย การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดพานไหว้ครูและมีตัวแทนในการกราบครูของแต่ละสายชั้น รวมทั้งยังให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสไหว้ครูและมอบดอกไม้ไหว้ครูอย่างใกล้ชิดทุกคน  โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางกาญจนน์นิต สำเภา  เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและรับการไหว้ครูจากเด็กๆด้วย ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ที่ได้รับตำแหน่งประธานนักเรียน ได้คะแนนเสียงสูงสุด ได้แก่  เด็กหญิงชนิดาภา ยิ่งเสมอ ชั้น ป.6  ชมภาพกิจกรรม

พ่นหมอกควันกำจัดยุง

โรงเรียนบ้านไทร ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการพ่นยาเพื่อป้องกันยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน โรงเรียนได้ทำการฉีดพ่นในบริเวณห้องเรียนทุกห้องเรียนห้องพิเศษห้องปฏิบัติการอื่นๆและบริเวณโดยรอบของโรงเรียนอาคารและนอกอาคาร ในการนี้โรงเรียนขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรที่ได้อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มาให้บริการดังกล่าวด้วย  ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางกาญจน์นิตสำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรและคณะครู ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา เช่นกันชี้แจงผลการจัดสอบ o-net ที่มีคะแนนมากกว่าระดับประเทศทุกรายการ ผลการสอบ NT นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 โดยมีคะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ในระดับเครือข่ายการศึกษา ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ 87.2 เปอร์เซ็น พร้อมกันนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนได้ชี้แจงถึงแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2566 นี้ด้วย ภายในกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนยังดำเนินการมอบเงินปันผลเงินออมจากการที่นักเรียนออมเงินในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้แก่ผู้ปกครอง ชมภาพกิจกรรม

บริษัทเต็งหนึ่ง บริจาคชานม เฉาก๊วย ชาเขียวให้นักเรียนโรงเรียนบ้านไทร

บริษัทเต็งหนึ่ง บริจาคชานม เฉาก๊วย ชาเขียวให้นักเรียนโรงเรียนบ้านไทร เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนจัดพิธีอาลาครูสุเพียบเนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการโรงเรียนสหมิตรวิทยา อ.สังขะ

โรงเรียนจัดพิธีอาลาครูสุเพียบเนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการโรงเรียนสหมิตรวิทยา อ.สังขะ  โดยมีคณะจากโรงเรียนสหมิตรวิทยา นำโดยนายวุฒิชัย ดวงพร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ยังมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านไทรมาร่วมส่งในครั้งนี้ด้วย ชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนร่วมต้อนรับครูเพ็ญนภา ยิ่งใจกล้า เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการ โรงเรียนบ้านไทร

โรงเรียนต้อนรับครูเพ็ญนภา ยิ่งใจกล้า เนื่องในโอกาสย้ายมาปฎิบัติราชการโรงเรียนบ้านไทร โดยมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านไทรร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ยังมีคณะจากโรงเรียนสหมิตรวิทยา นำโดยนายวุฒิชัย ดวงพร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูมาร่วมส่งในครั้งนี้ด้วย ชมภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ครูอรุณี วิโรจน์รัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ครูวรินดา ทองศรีสุข ผู้ใหญ่บ้านสิทธิพงษ์ หมั่นดี ผู้ใหญ่บ้าน สิงหา แสวงมี ผู้ใหญ่บ้านพเนตร ผลพูน คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะผู้ปกครองได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเกียรติยศในครั้งนี้ โดยมีนางอาภารัตน์ สระแก้ว หัวหน้าวิชาการโรงเรียนบ้านไทร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี  ชมภาพกิจกรรม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนประจำปี

โรงเรียนบ้านไทร รับการติดตามการบริหารจัดการการบริหารราชการ โดยมีคณะกรรมการติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 นำโดย นายการัญภาส เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชค ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ในการนี้มีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับและรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย  ชมภาพกิจกรรม

ประเมินห้องเรียนคุณภาพ ปี 2566

โรงเรียนบ้านไทรรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพประจำปีการศึกษา 2565  ได้รับกียรติจากคณะกรรมการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการประเมินระดับปฐมวัย  คณะกรรมการประเมินระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3   และคณะกรรมการประเมินระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6   โดยการประเมินห้องเรียนคุณภาพเป็นไปด้วยบรรยากาศกัลยาณมิตร ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เป็นประธานในพิธี และได้รับโอกาสจากโรงเรียนไทรแก้ววิทยา ที่มาร่วมเป็นวิทยาการ ในการจัดการแนแนวการศึกษาต่อด้วย ชมภาพกิจกรรม คลิ๊กที่นี่