รายงานผลการการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report:SAR)

ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลพื้นฐาน
เกียรติบัตร โรงเรียน บุคลากร โรงเรียนบ้านไทร
แผนปฏิบัติการ โครงการ
ผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านไทร
การดำเนินการประชุมบุคลากร ภายในและภายนอก
ข่าวโรงเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอนอนุบาล โรงเรียนบ้านไทร
กิจกรรมการเรียนการสอนบ้านไทร
แผนปฏิบัติการ โครงการ อนุบาล_
Total Page Visits: 526 - Today Page Visits: 1