คณะจิตอาสา น้ำใจนี้เพื่อน้องปี 64 บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ และยังมีการเลี้ยงอาหารนักเรียน

โรงเรียนบ้านไทร ขอขอบคุณคณะจิตอาสา น้ำใจนี้เพื่อน้องปี 64 ที่มาบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์สำหรับนอกอาคาร และยังมีการเลี้ยงอาหารนักเรียนทั้งโรงเรียน โรงเรียนบ้านไทรขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณในครั้งนี้ ที่ท่านได้สละทุนทรัพย์สละแรงกายเพื่อมาดำเนินการในการติดตั้งระบบแสงสว่างด้วยตนเอง รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้มีการพัฒนายิ่งๆขึ้นไป ชมภาพกิจกรรม รายนามผู้บริจาค   1.นภัสนันท์ ศรีศุภประเสริฐ 2.นางชัญญา อชิรศิลป์ 3. นายเจษฎา ทรัพย์เปี่ยมลาภ 4. นายวิชัย ทรัพย์เปี่ยมลาภ 5. นางสาวรุ่งฟ้า โรจนปัญญากุล 6. นายสมชาย ทรัพย์เปี่ยมลาภ 7. นางฐานิดา ทรัพย์เปี่ยมลาภ 8. นางสาวลักขณา ทรัพย์เปี่ยมลาภ 9. นางสาวธันยธรณ์ ทรัพย์เปี่ยมลาภ 10. นางสาวเขมิกา ทรัพย์เปี่ยมลาภ 11. นายวิจักษณ์ สุวรรณเจริญ 12. คุณเมธิณี โรจนปัญญากุล 13. บริษัท พีเอ็นพี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 234/568 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 14.คุณสุนทรี โชคสกุล 15.คุณภัทราภรณ์ โอตรวรรณะ