กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 โดยการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความเสียสละอดทน ฝึกระเบียบวินัย ในกิจกรรมดังกล่าวมีการจั […]