รวมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ปี 2565

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านไทร ปี 2566 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.2565 โรงเรียนจัดกิจกรรม แซนโฎนตา ปี 2565 กิจกรรมวันคริสมาสต์ และวันปีใหม่ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านไทร

แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีปราสาท

โรงเรียนบ้านไทรขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกาญจน์นิต สำเภา ครูจริญญา วงค์เมือง ครูโชติกา บุตรดี ที่ได้รับรางวัลโลห์รางวัลครูดีศรีปราสาท เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2566  ในการนี้คณะครูของโรงเรียนร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วย การจัดกิจกรรมวันครู อำเภอปราสาท ประจำปี 2566 นี้ มีกิจกรรมรำลึกพระคุณครู พิธีมอบเกียรติบัตร โล่ห์รางวัล ครูดีศรีปราสาท และการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ วันครู โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ โดมกลางโรงเรียนปราสาทวิทยาคาร ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านไทร ปี 2566

         โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566  โดยมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากครูอรุณีย์ วิโรจน์รัตน์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี สำหรับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน นักเรียนเรียนดี มารยาทงาม คุณธรรมเด่น จำนวน 12 ทุน กิจกรรมการแสดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เกมนันทนาการ เกมกินวิบาก และกิจกรรมสอยดาว ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่                    ในการนี้โรงเรียนบ้านไทร ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ที่สนับสนุน ทุนการศึกษา ทุนทรัพย์ อาหาร ขนม สำหรับการจัดกงานวันเด็กแห่งชาติในปี 2566 เป็นอย่างสูง นี้ดังมีรายนามดังต่อไปนี้                      รายนามผู้สนับสนุนทุนการศึกษาเนื่องในงานวันเด็ก ปี 2566 1 คุณครูมยุรี เหลืองสินศิริ สนับสนุนทุนทรัพย์ 1000 2 คุณครูสุภางค์   นิลทัต สนับสนุนทุนทรัพย์ 2000 3 รองผอ วนิดา  ธรรมสถิตย์มั่น สนับสนุนทุนทรัพย์ 2000 4 พระเมืองชัย ปภสสโร  สนับสนุนทุนทรัพย์ ขนม 1000 5 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ สนับสนุนทุนทรัพย์ 5000                                          รายนามผู้สนับสนุนงานวันเด็ก ปี 2566 ที่ ชื่อ-นามสกุล อาหาร ขนม ของใช้  สนับสนุนงบประมาณ  1 ครูจริญญา วงค์เมือง สนับสนุนขนม 2 ครูรัตน์รุจี ตอพล สนับสนุนทุนทรัพย์             500.00 3 ครูลภัสลดา บุญเรืองชวกร สนับสนุนขนม 4 ครูวรินดา ทองศรีสุข สนับสนุนทุนทรัพย์          1,000.00 5 ครูอรวรณ รัตนวรรณ สนับสนุนขนม 6 ครูอรุณี วิโรจน์รัตน์ สนับสนุนทุนทรัพย์             356.00 7 คุณเจริญสุข คุณวีโร สนับสนุนทุนทรัพย์          1,000.00 8 คุณย่าน้องติณ อนุบาล 2 สนับสนุนขนม 9 คุณยายแตร๊ด ส้มเขียวหวาน สองถุง 10 คุณศโรรักษ์ ซื่อสัตย์ สนับสนุนทุนทรัพย์             200.00 11 ชุมชนบ้านไทร หมู่ 1 ขนม กระเป๋า          5,700.00 12 ชุมชนบ้านหนองทนง หมู่ 2 สนับสนุนขนม 13 นางปณิฐตา พ่อค้า  (ผอ กองการศึกษา อบต.ไทร สนับสนุนทุนทรัพย์          1,000.00 14 นางรัญจวน เจริญเชาว์ สนับสนุนทุนทรัพย์             300.00 15 นางละเอียด เขียวไสว สนับสนุนทุนทรัพย์             […]

กิจกรรมวันคริสมาสต์ และวันปีใหม่ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านไทร

โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมวันกิจกรรมวันคริสมาสต์ และวันปีใหม่ ปีการศึกษา 2565  โดยมีได้รับเกียรติจากท่านอรุณีย์ วิโรจรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาววิลาวัลย์ รำจวญ ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ร่วมกิจกรรม และมีนางกาญจนนิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี การจัดงานดังกล่วประกอบด้วยกิจกรรมการ แสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล คริสมาสต์ต้านโควิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการ เนื่องในกิจกรรมวันคริสมาสต์  และการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับเครือข่ายการศึกษาปราสาท 4 และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนอย่างดี จากท่านอรุณีย์ วิโรจรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสิทธิพงษ์ หมั่นดี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไทร หมู่ 1  ผู้ปกครอง นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ที่ร่วมจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเรียบร้อยอย่างดี ชมภาพกิจกรรม คลิ๊กที่นี่