โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566  โดยมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากครูอรุณีย์ วิโรจน์รัตน์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี สำหรับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน นักเรียนเรียนดี มารยาทงาม คุณธรรมเด่น จำนวน 12 ทุน กิจกรรมการแสดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เกมนันทนาการ เกมกินวิบาก และกิจกรรมสอยดาว

ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่  

        

        ในการนี้โรงเรียนบ้านไทร ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ที่สนับสนุน ทุนการศึกษา ทุนทรัพย์ อาหาร ขนม สำหรับการจัดกงานวันเด็กแห่งชาติในปี 2566 เป็นอย่างสูง นี้ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

                     รายนามผู้สนับสนุนทุนการศึกษาเนื่องในงานวันเด็ก ปี 2566
1 คุณครูมยุรี เหลืองสินศิริ สนับสนุนทุนทรัพย์ 1000
2 คุณครูสุภางค์   นิลทัต สนับสนุนทุนทรัพย์ 2000
3 รองผอ วนิดา  ธรรมสถิตย์มั่น สนับสนุนทุนทรัพย์ 2000
4 พระเมืองชัย ปภสสโร  สนับสนุนทุนทรัพย์ ขนม 1000
5 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ สนับสนุนทุนทรัพย์ 5000

                                         รายนามผู้สนับสนุนงานวันเด็ก ปี 2566
ที่ ชื่อ-นามสกุล อาหาร ขนม ของใช้  สนับสนุนงบประมาณ 
1 ครูจริญญา วงค์เมือง สนับสนุนขนม
2 ครูรัตน์รุจี ตอพล สนับสนุนทุนทรัพย์             500.00
3 ครูลภัสลดา บุญเรืองชวกร สนับสนุนขนม
4 ครูวรินดา ทองศรีสุข สนับสนุนทุนทรัพย์          1,000.00
5 ครูอรวรณ รัตนวรรณ สนับสนุนขนม
6 ครูอรุณี วิโรจน์รัตน์ สนับสนุนทุนทรัพย์             356.00
7 คุณเจริญสุข คุณวีโร สนับสนุนทุนทรัพย์          1,000.00
8 คุณย่าน้องติณ อนุบาล 2 สนับสนุนขนม
9 คุณยายแตร๊ด ส้มเขียวหวาน สองถุง
10 คุณศโรรักษ์ ซื่อสัตย์ สนับสนุนทุนทรัพย์             200.00
11 ชุมชนบ้านไทร หมู่ 1 ขนม กระเป๋า          5,700.00
12 ชุมชนบ้านหนองทนง หมู่ 2 สนับสนุนขนม
13 นางปณิฐตา พ่อค้า  (ผอ
กองการศึกษา อบต.ไทร
สนับสนุนทุนทรัพย์          1,000.00
14 นางรัญจวน เจริญเชาว์ สนับสนุนทุนทรัพย์             300.00
15 นางละเอียด เขียวไสว สนับสนุนทุนทรัพย์             200.00
16 นางวันเพ็ญ ศรีดาพันธ์ สนับสนุนทุนทรัพย์             200.00
17 นางสมศิริ นิตย์ลาภ สนับสนุนทุนทรัพย์          1,000.00
18 นางสาวบานเย็น เฉลิมรัตนานนท์ สนับสนุนทุนทรัพย์          1,000.00
19 นางสาวสุจิตรา ไชยสุวรรณ์ สนับสนุนทุนทรัพย์             500.00
20 นางสาวหนึ่งฤทัย 
ผู้ปกครองน้องพาขวัญ
สนับสนุนทุนทรัพย์             300.00
21 นางสิทธิ์ โรงทอง สนับสนุนขนม
22 นางเสาวภา เจนรอบ สนับสนุนทุนทรัพย์             200.00
23 นายสุรศักดิ์ สมพัว  ผอ
กรมการทาง จ.สุรินทร์
สนับสนุนทุนทรัพย์          3,000.00
24 นายเหิน จุไรย์  นายก
อบต.บ้านไทร
สนับสนุนขนม
25 ผู้ปกครอง ดช.ชานนท์ รวดเร็ว สนับสนุนทุนทรัพย์             200.00
26 ผู้ปกครอง ดช.ศิวัช ชัยปัญหา สนับสนุนทุนทรัพย์             100.00
27 ผู้ปกครอง เด็กชายธนพงษ์ โสนาดา สนับสนุนขนม
28 ผู้ปกครอง เด็กหญิงชนิดาภา ยิ่งเสมอ สนับสนุนขนม
29 ผู้ปกครอง เด็กหญิงปภัสสร พลมีศักดิ์ สนับสนุนทุนทรัพย์              70.00
30 ครูเรวัฒ โสดาพรหม แตงโม 2 ถุง
31 ผู้ปกครองเด็กชายก้องภพ พ่อค้า สนับสนุนขนม
32 ผู้ปกครองเด็กชายกิตติศักดิ์ บุญครอง สนับสนุนขนม
33 ผู้ปกครองเด็กชายจักรกฤษ สนับสนุนขนม              50.00
34 ผู้ปกครองเด็กชายชนาธิป ฉัตรเงิน สนับสนุนขนม
35 ผู้ปกครองเด็กชายชัชพล หนูเส็ง สนับสนุนขนม
36 ผู้ปกครองเด็กชายชัญวิญช์ เป็นตามวา สนับสนุนขนม
37 ผู้ปกครองเด็กชายญาณวัฒน์ ริ้วพรม สนับสนุนขนม
38 ผู้ปกครองเด็กชายฐานภัทร ภูติยา สนับสนุนขนม
39 ผู้ปกครองเด็กชายณัฐพล ทองศรีสุข สนับสนุนขนม
40 ผู้ปกครองเด็กชายธนโชค โสมทอง  สนับสนุนสีดินสอ
41 ผู้ปกครองเด็กชายพงศพัค จุไร สนับสนุนขนม
42 ผู้ปกครองเด็กหญิง ยี่หวา แซ่โค้ว สนับสนุนขนม             200.00
43 ผู้ปกครองเด็กหญิงกัญญาวีย์ หาญธงชัย สนับสนุนขนม
44 ผู้ปกครองเด็กหญิงกันตา จุรัญชัย สนับสนุนขนม
45 ผู้ปกครองเด็กหญิงจุฑาศินีย์ บุรารัตน์ สนับสนุนขนม
46 ผู้ปกครองเด็กหญิงชนัชชา ขอชนะ สนับสนุนขนม
47 ผู้ปกครองเด็กหญิงชุติมา เติมโยธา ขนมทองม้วน
48 ผู้ปกครองเด็กหญิงณัฐชยาน์ ทองศรีสุข สนับสนุนขนม
49 ผู้ปกครองเด็กหญิงณัฐณิชา หาญธงชัย สนับสนุนขนม
50 ผู้ปกครองเด็กหญิงทยิดา จำปาทอง สนับสนุนขนม
51 ผู้ปกครองเด็กหญิงพุฒิธาดา ช่วงชัย สนับสนุนขนม
52 ผู้ปกครองเด็กหญิงศิรินทิพย์ ยืนยาว สนับสนุนขนม
53 ผู้ใหญ่สิทธิพงษ์ หมั่นดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 สนับสนุนทุนทรัพย์             500.00
54 พระครูสังฆรักษ์ ปัญญาเพ็งสวรรค์ สนับสนุนทุนทรัพย์          2,000.00
55 พระบัณฑิต วอนวงค์ สนับสนุนทุนทรัพย์             500.00
56 พระเมืองชัย ปภัสฺสโร เกล็ดน้ำส้ม หิมะ 2 ลัง
57 พระอธิการธีรภัทร ธีรปญฺโญ สนับสนุนทุนทรัพย์          1,000.00
58 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ สนับสนุนขนม
59 สท.วิทูรย์ จำปาทอง สนับสนุนทุนทรัพย์             500.00
60 อาจารย์วิชัย โล่ห์ประเสริฐ สนับสนุนทุนทรัพย์             200.00
61 นางชไมมาศ ชาติเมธากุล สนับสนุนทุนทรัพย์        10,000.00
Total Page Visits: 361 - Today Page Visits: 1

Leave a Reply