ประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อม การเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

            โรงเรียนจัดประชุมคณะครูของโรงเรียนบ้านไทรด้วยเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในระบบ DLTV และการเรียนการสอนออนไลน์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู […]