สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 กำหนดจัดการประชุมชี้แจงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และรับรางวัล การสอบ NT,RT, Onet

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 กำหนดจัดการประชุมชี้แจงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2563 นั้น เพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจผู้บริหารและครูผ […]

โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 การนี้นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบนโยบาย โดยมีมาตรการในการควบคุมป้องกัน โรค […]