โรงเรียนบ้านไทร เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

               โรงเรียนบ้านไทรเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีมาตรการในการคัดกรองนักเรียนจากประตูโรงเรียนตั้งแต่การตรวจวัดไข้การคัดกรองเบื้องต้น และมีจุดสำหรับทำความสะอาดมือ มีเจลแอลกอฮอล […]