พิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

            โรงเรียนบ้านไทร  จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ของโรงเรียน โดยมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี โรงเรียนไ […]

ประเมินผลการพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านไทร

             รับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  นำโดยท่านฉลาด สายโยธา  รองผู้อำนวยการสำนักงาน […]

ทดสอบระดับชาติ National Test (NT). นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

           โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมทดสอบระดับชาติ National Test (NT) โดยมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรเป็นประธานศูนย์สอบ และได้รับเกียรติจากครูโรงเรียนวันเจริญให้เกียรติมาเป็นคณะกรรม […]

ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.1-6

         โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทร ให้ความกรุณามาตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน พร้อม […]

ทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1

                   โรงเรัียนบ้านไทรเป็นศูนย์สอบการจัดการทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถ […]

โรงเรียนรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่ายการศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                โรงเรียนรับการประเมินห้องเรียนคุรภาพในระดับเครือข่ายการศึกษาและระดับเขตพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายภัทรพล ติราวรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพุก ประธานคณะกรรมการ  และคณะกรรมการประเม […]

ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่ายการศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา

          ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่ายการศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่านกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานการประชุม ชมภ […]