ทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1

                   โรงเรัียนบ้านไทรเป็นศูนย์สอบการจัดการทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถ […]