โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในการนี้นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบนโยบายและมอบหมายให้ครูประจำชั้นดำเนินการประชุมผู้ปกครองโดยมีมาตรการในการควบคุมป้องกัน โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยมีการแบ่งเวลาในการพบผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละสายชั้นเป็นช่วงเวลา ระยะห่างระหว่างบุคคลตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มีการรักษาความสะอาดในการนำ เจลแอลกอฮอล์มาบริการให้ผู้ปกครองได้ล้างมือ และลดเวลาในการประชุมให้เหลือน้อยที่สุด ตอนนี้โรงเรียนชุมชนปลอดภัยของผู้ปกครองและครูเป็นสำคัญ จากการประชุมผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นอย่างดี ชมภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง

 

Total Page Visits: 502 - Today Page Visits: 2

ใส่ความเห็น