OIT

     แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1  2 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 Q&A O9 Social Network O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี O12 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O17 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ O18 E–Service O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.2565

         โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียน  แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั่งให้ลูกได้สำนึก  ตระหนัก  ซาบซึ้งมีความกตัญญูในพระคุณของแม่และ เสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนโรงเรียน      โดยมีการจัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน และชุมชนโดยรอบโรงเรียน   ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายการศึกษา ปราสาท 4 ปีการศึกษา 2565

          โรงเรียนบ้านไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายการศึกษา ปราสาท 4 ปีการศึกษา 2565 จัดโดยเครือข่ายการศึกษาปราสาท 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการส่งนักกีฬาและขบานพาเหรด ในธีม “เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี่ยงชีวี บ้านไทรนำวิถี ปรับใช้ พัฒนา” เข้าร่วมการแข่งขันตามรายการดังกล่าวทุกปรเภทกีฬา อาทิ ฟุตบอล เซปัคตะกร้อ  วอลเล่ย์บอล เปตอง กรีฬา ทุกประเภท  และโรงเรียนบ้านไทรได้ รับรางวัลจากการแข่งขันดังกล่าวได้แก่           1. รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี            2. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตรชาย อายุไม่เกิน 12 ปี          3. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 1500 เมตรชาย อายุไม่เกิน 12 ปี          4. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 80 เมตรชาย อายุไม่เกิน 8 ปี           5. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตรชาย อายุไม่เกิน 8 ปี   และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 อีกหลายรายการ ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่