การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการตามโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง ในด้านการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในวิถีชีวิตของนักเรียน ทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินการโดยแบ่งพื้นที่เหลือใช้ของโรงเรียนมาปรับเป็นแปลงเกษตร รวมพื้นที่ประมาณ 1 งาน จัดทำเป็นแปลงเกษตรปลูก ถั่วฝักยาว และพืชผักและพืชสมุนไพรสวนครัว ชมภาพกิจกรรม