โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน

โรงเรียนบ้านไทรจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านสิทธิพงษ์ หมั่นดี ผู้ใหญ่บ้านไทร หมู่ 1 ตำบลบ้านไทร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการจัดการแข่งขันกีฬาสีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายหลัง และเสริมสร้างความสามัคคี จากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างดี ชมภาพกิจกรรม