รวมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ปี 2565

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านไทร ปี 2566 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.2565 โรงเรียนจัดกิจกรรม แซนโฎนตา ปี 2565 กิจกรรมวันคริสมาสต์ และวันปีใหม่ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านไทร

แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีปราสาท

โรงเรียนบ้านไทรขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกาญจน์นิต สำเภา ครูจริญญา วงค์เมือง ครูโชติกา บุตรดี ที่ได้รับรางวัลโลห์รางวัลครูดีศรีปราสาท เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2566  ในการนี้คณะครูของโรงเรียนร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วย การจัดกิจกรรมวันครู อำเภอปราสาท ประจำปี 2566 นี้ มีกิจกรรมรำลึกพระคุณครู พิธีมอบเกียรติบัตร โล่ห์รางวัล ครูดีศรีปราสาท และการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ วันครู โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ โดมกลางโรงเรียนปราสาทวิทยาคาร ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านไทร ปี 2566

         โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566  โดยมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากครูอรุณีย์ วิโรจน์รัตน์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี สำหรับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน นักเรียนเรียนดี มารยาทงาม คุณธรรมเด่น จำนวน 12 ทุน กิจกรรมการแสดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เกมนันทนาการ เกมกินวิบาก และกิจกรรมสอยดาว ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่                    ในการนี้โรงเรียนบ้านไทร ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ที่สนับสนุน ทุนการศึกษา ทุนทรัพย์ อาหาร ขนม สำหรับการจัดกงานวันเด็กแห่งชาติในปี 2566 เป็นอย่างสูง นี้ดังมีรายนามดังต่อไปนี้                      รายนามผู้สนับสนุนทุนการศึกษาเนื่องในงานวันเด็ก ปี 2566 1 คุณครูมยุรี เหลืองสินศิริ สนับสนุนทุนทรัพย์ 1000 2 คุณครูสุภางค์   นิลทัต สนับสนุนทุนทรัพย์ 2000 3 รองผอ วนิดา  ธรรมสถิตย์มั่น สนับสนุนทุนทรัพย์ 2000 4 พระเมืองชัย ปภสสโร  สนับสนุนทุนทรัพย์ ขนม 1000 5 มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ สนับสนุนทุนทรัพย์ 5000                                          รายนามผู้สนับสนุนงานวันเด็ก ปี 2566 ที่ ชื่อ-นามสกุล อาหาร ขนม ของใช้  สนับสนุนงบประมาณ  1 ครูจริญญา วงค์เมือง สนับสนุนขนม 2 ครูรัตน์รุจี ตอพล สนับสนุนทุนทรัพย์             500.00 3 ครูลภัสลดา บุญเรืองชวกร สนับสนุนขนม 4 ครูวรินดา ทองศรีสุข สนับสนุนทุนทรัพย์          1,000.00 5 ครูอรวรณ รัตนวรรณ สนับสนุนขนม 6 ครูอรุณี วิโรจน์รัตน์ สนับสนุนทุนทรัพย์             356.00 7 คุณเจริญสุข คุณวีโร สนับสนุนทุนทรัพย์          1,000.00 8 คุณย่าน้องติณ อนุบาล 2 สนับสนุนขนม 9 คุณยายแตร๊ด ส้มเขียวหวาน สองถุง 10 คุณศโรรักษ์ ซื่อสัตย์ สนับสนุนทุนทรัพย์             200.00 11 ชุมชนบ้านไทร หมู่ 1 ขนม กระเป๋า          5,700.00 12 ชุมชนบ้านหนองทนง หมู่ 2 สนับสนุนขนม 13 นางปณิฐตา พ่อค้า  (ผอ กองการศึกษา อบต.ไทร สนับสนุนทุนทรัพย์          1,000.00 14 นางรัญจวน เจริญเชาว์ สนับสนุนทุนทรัพย์             300.00 15 นางละเอียด เขียวไสว สนับสนุนทุนทรัพย์             […]

กิจกรรมวันคริสมาสต์ และวันปีใหม่ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านไทร

โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมวันกิจกรรมวันคริสมาสต์ และวันปีใหม่ ปีการศึกษา 2565  โดยมีได้รับเกียรติจากท่านอรุณีย์ วิโรจรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาววิลาวัลย์ รำจวญ ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ร่วมกิจกรรม และมีนางกาญจนนิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี การจัดงานดังกล่วประกอบด้วยกิจกรรมการ แสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล คริสมาสต์ต้านโควิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการ เนื่องในกิจกรรมวันคริสมาสต์  และการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับเครือข่ายการศึกษาปราสาท 4 และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนอย่างดี จากท่านอรุณีย์ วิโรจรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสิทธิพงษ์ หมั่นดี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไทร หมู่ 1  ผู้ปกครอง นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ที่ร่วมจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเรียบร้อยอย่างดี ชมภาพกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

โรงเรียนบ้านไทร ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในการนั้โรงเรียนบ้านไทร นำนักเรียนจำนวน 24 คน จาก 9 รายการที่ชนะเลิศ จากการแข่งขันในระดับเครือข่ายการศึกษาปราสาท 4 ร่วมแข่งขันดังมีผลการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้     1 . การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6   เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1   และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ร่วมการแข่งขันระดับภาค ต่อไป      2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6  เหรียญทอง       3.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3  ได้ระดับเหรียญทองแดง       4. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ได้ระดับเข้าร่วม      5. การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง    6. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6  ได้ระดับเหรียญเงิน    7. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3  ได้ระดับเหรียญเงิน    8. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ระดับเหรียญทอง   9 . การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ระดับเหรียญทองแดง โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ร่วมสร้างชื่อเสียงด้านงานวิชาการให้กับโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย             ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่g’bolbj’

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 โดยการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความเสียสละอดทน ฝึกระเบียบวินัย ในกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดฐานกิจกรรมแบ่งเป็น ลูกเสือสำรอง มีฐานฝึกทักษะด้านต่างๆจำนวน 5 ฐานและกิจกรรมประกอบอาหารสร้างความสนุกสนานให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก ลูกเสือสามัญ จัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านลูกเสือขั้นสูงนักเรียนจำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ในช่วงเช้าและ 5 ฐานการเรียนรู้ในช่วงบ่าย  และมีการประกอบอาหาร กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร ในฐานะผู้ผู้อำนวยการฝึก กองลูกเสือโรงเรียนบ้านไทร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมกับนักเรียน ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษา สวนสัตว์ศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษ อควาเรียม

         โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรม กิจกรรมทัศนศึกษา สวนสัตว์ศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษ อควาเรียม โดยปัจจุบันทางสวนสัตว์ศรีสะเกษ มีพันธุ์สัตว์ป่าทั้งหมดหลายสายพันธุ์ แบ่งได้ดังนี้ – สัตว์ปีกสวยงามจำนวน 39 ชนิดพันธุ์ มีประมาณ 1,000 ตัว ได้แก่ ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ฟ้าหลังเทา ไก่ฟ้าจันทบูรณ์ ไก่จุก นกยูงไทย นกยูงอินเดีย ฯลฯ – สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำนวน 27 ชนิดพันธุ์ มีประมาณ 200 ตัว – สัตว์เลื้อยคลาน/สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ จำนวน 6 ชนิดพันธุ์ มีประมาณ 100 ตัว ได้แก่ จระเข้ เต่า ฯลฯ        ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษ อควาเรียม จัดแบ่งโซนเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งโซนปลาทะเล, ปลาน้ำจืด และปลาสวยงามด้วยพันธุ์ปลากว่า 100 ชนิด จัดอยู่ในตู้ปลาตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงตู้ปลาขนาดจอภาพยนตร์ โดยแต่ละตู้จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับปลาชนิดนั้น ๆ ไว้ให้อ่านให้ได้ความรู้ และเพลิดเพลินไปกับการชมปลาแหวกว่ายอยู่ภายในตู้ ส่วนไฮไลท์หลักที่ได้รับความสนใจคืออุโมงค์แก้วใต้น้ำ ระยะทาง 24 เมตรที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสความสวยงามของปลาอย่างใกล้ชิด ชมภาพกิจกรรม

เชิญชวนรับรู้ การเข้าถึง และการปฎิบัติการใช้งาน Platform MOE Safety Center

โรงเรียนขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง ทุกท่านเข้าร่วม เพล็ตฟอร์ม  MOE Safety Center (เอ็มโออี เซฟตี้ เซ้นเตอร์ ) ระบบ MOE Safety Center  คือ เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก Digital Based Management เป็นรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ คู่มือใช้งาน คลิ๊กที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1PVLBKaBsj3NEPauln1dePYTzfOVEN3VR/view?usp=share_link

ประเมินอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2565

  โรงเรียนจัดกิจกรรมการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ครูวิสันต์ พิมบุตร ครูอรวรรณ รัตนวรรณ ครูสิทธิศักดิ์ ศรีสวย โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการร่วมประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประกอบด้วย นางอรุณี วิโรจน์รัต์         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางกาญจน์นิต สำเภา       ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอาภารัตน์ สระแก้ว     ครูชำนาญการพิเศษ การประเมินดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการเป็นอย่างดี ชมภาพกิจกรรม.

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของบุคลากรโรงเรียนบ้านไทร ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของบุคลากรโรงเรียนบ้านไทร ปีการศึกษา 2564  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินดังกล่าว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประกอบด้วย นางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์  ศึกษานิทเศชำนาญการพิเศษ  กรรมการ นางวราภรณ์ ทองเพชร ครูชำนาญการ  พิเศษ   กรรมการ การประเมินดังกล่าวบรรยากาศกัลยาณมิตร มีการให้คำแนะนำในการดำเนินการปฏิบัติการพัฒนางานตามข้อตกลง PA  อย่างถูกต้องและตรงประเด็น  ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนจัดกิจกรรม แซนโฎนตา ปี 2565

โรงเรียนจัดกิจกรรม แซนโฎนตา ปี 2565 วันแซนโฎนตา หรือ ไงแซนโฎนตา ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งในปี 2564 วันแซนโฎนตา ตรงกับวันนี้ (5 ตุลาคม) คำว่า “ไง” หมายถึง วัน คำว่า “แซน” หมายถึง การเซ่นไหว้ การบวงสรวง คำว่า “โฎน” หมายถึง ย่าหรือยาย คำว่า “ตา” หมายถึง ปู่หรือตา ดังนั้นประเพณีนี้จึงหมายถึง การเซ่นไหว้ปู่ ย่า ตา ยาย หรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ถือเป็นวันสารทเดือนสิบของชาวเขมร ในช่วงเวลานี้ ลูกหลานชาวเขมรที่ไปทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ จะเดินทางกลับมาหาครอบครัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ    ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

OIT

     แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1  2 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 Q&A O9 Social Network O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี O12 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O17 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ O18 E–Service O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.2565

         โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียน  แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั่งให้ลูกได้สำนึก  ตระหนัก  ซาบซึ้งมีความกตัญญูในพระคุณของแม่และ เสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนโรงเรียน      โดยมีการจัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน และชุมชนโดยรอบโรงเรียน   ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายการศึกษา ปราสาท 4 ปีการศึกษา 2565

          โรงเรียนบ้านไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายการศึกษา ปราสาท 4 ปีการศึกษา 2565 จัดโดยเครือข่ายการศึกษาปราสาท 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการส่งนักกีฬาและขบานพาเหรด ในธีม “เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี่ยงชีวี บ้านไทรนำวิถี ปรับใช้ พัฒนา” เข้าร่วมการแข่งขันตามรายการดังกล่าวทุกปรเภทกีฬา อาทิ ฟุตบอล เซปัคตะกร้อ  วอลเล่ย์บอล เปตอง กรีฬา ทุกประเภท  และโรงเรียนบ้านไทรได้ รับรางวัลจากการแข่งขันดังกล่าวได้แก่           1. รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี            2. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตรชาย อายุไม่เกิน 12 ปี          3. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 1500 เมตรชาย อายุไม่เกิน 12 ปี          4. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 80 เมตรชาย อายุไม่เกิน 8 ปี           5. รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตรชาย อายุไม่เกิน 8 ปี   และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 อีกหลายรายการ ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่ 

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านไทรจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากท่านอรุณีวิโรจรัตน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการจัดการแข่งขันกีฬาสีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายหลัง และเสริมสร้างความสามัคคี จากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างดี เบอร์ในครั้งนี้มีการจัดกีฬาชุมชนสานสัมพันธ์ด้วยการสอนชนิดกีฬาคือปิดตาตีปี๊บและชักกะเย่อ ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565โดยมี นางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และมีคณะครู ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย พิธีไหว้ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ในกิจกรรมนี้นักเรียนแต่ละสายชั้นร่วมกันดำดำเนินการจัดทำพานไหว้ครู กรวยดอกไม้เพื่อไหว้ครูทุกคน ชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีมอบปใบรับรองผลการศึกษา และพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2564

  โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ครูอรุณี วิโรจน์รัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ครูวรินดา ทองศรีสุข ผู้ใหญ่บ้านผนึก สังข์ลาย ผู้ใหญ่บ้านพเนตร ผลพูน คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะผู้ปกครองได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเกียรติยศในครั้งนี้ โดยมีนางอาภารัตน์ สระแก้ว หัวหน้าวิชาการโรงเรียนบ้านไทร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี ในการนี้เครือข่ายผู้ปกครองบ้านไทร ได้จัดทำอาหารหลากหลายชนิดมาเพื่อแจกให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และบุคลากรของโรงเรียนได้รับประทานร่วมกันเนื่องในพิธีการดังกล่าวด้วย  ชมภาพกิจกรรม